Zasady funkcjonowania podmiotu

Akty administracyjne:

UCHWAŁA Nr XXVI/210/08
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
dnia 30 maja 2008 r.
w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
oraz w sprawie upoważnienia burmistrza
do zawarcia aktu założycielskiego spółki

ZOBACZ


OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 października 2020 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

ZOBACZ


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA
z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie określania taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków

ZOBACZ


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA
z dnia 14 lipca 2006 r.
w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców
ścieków przemysłowych
oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

ZOBACZ


OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 10 października 2016 r.
w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2017

ZOBACZ


Uchwała Nr LXIII/562/18
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 16 listopada 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla odbiorców usług Gminy Bystrzyca Kłodzka

ZOBACZ


ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW
z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalania opłat podwyższonych
za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

ZOBACZ

Ostatnio zaktualizowane 25 marca, 2022 przez Mariusz Głąba

Accessibility